นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายอัศนัย ซาวคำ
สมาชิกสภาอบต. ม.6

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

สวนสาธารณะหนองแหวน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุแมลงปีกแข็ง

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.) ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
 Download
2.) ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
 Download
3.) ประกาศ มาตรการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 Download
4.) ประกาศ มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 Download
5.) ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บึคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ แล
 Download
6.) ประกาศ มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยช์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน
 Download
7.) ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 Download
8.) ประกาศ มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 Download
9.) ประกาศ มาตรากรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วในการดำเนินการ
 Download
10.) ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.ป่าแดด พ.ศ. ๒๕๖๒
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายจีระศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 10

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
34.232.51.240
ออนไลน์ 10ip
วันนี้ 133ip
เดือนนี้ 4495ip
ปีนี้ 45626ip
ทั้งหมด 142239ip
Counter