ว่าง

สายด่วน :

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

สายด่วน : 095 2989 562


แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กรมอุทยานแห่งชาติ สั

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าแดด หมู่ที่ 3 (เพาเวอร์3ตะกร้าพลาสติก)

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (ปลัด อบต.)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 "   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 "   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 "   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 "   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1.) รายงานการประชุม สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 30 ธันวาคม 2563
2.) รายงานการประชุม สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 16 ธันวาคม 2563
3.) รายงานการประชุม สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 14 กุมภาพันธ์ 2563
4.) รายงานการประชุม สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 7 กุมภาพันธ์ 2563
5.) รายงานการประชุม สมัย วิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 16 พฤศจิกายน 2563
6.) รายงานการประชุม สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 7 ตุลาคม 2563
7.) รายงานการประชุม สมัย วิสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กันยายน 2563
8.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 15 มกราคม 2563
9.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 24 สิงหาคม 2563
10.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 10 สิงหาคม 2563
11.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 15 มิถุนายน 2563
12.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 24 ธ.ค.61
13.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 23 ส.ค.61
14.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 15 ส.ค.61
15.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 15 มิ.ย. 61
16.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 13 ม.ค. 61
17.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 24 กันยายน 61
18.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 เมษายน 61
19.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 28 ก.พ. 61
20.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
21.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560
22.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
23.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560
24.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
25.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
26.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
27.) รายงานการปะชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559
28.) รายงานการปะชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559
29.) รายงานการปะชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559
30.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559
31.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
32.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559
33.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2559
34.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559
35.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 11 พฤษภาคม 59
36.) รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัย ที่ 3 ครั้งที่ 2
37.) รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
38.) รายงานการประชุมสภาสมัยสามัยสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2560
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายจีระศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 10

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
3.239.50.33
ออนไลน์ 16ip
วันนี้ 47ip
เดือนนี้ 2278ip
ปีนี้ 72268ip
ทั้งหมด 226878ip
Counter
         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator