ว่าง

สายด่วน :

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

สายด่วน : 095 2989 562


แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

พิพิธภัณฑ์ ดอยวง-ดอยเวียง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุแมลงปีกแข็ง

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (ปลัด อบต.)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 "   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 "   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 "   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 "   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1.

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด...


โดย admin
Post Date
Read (11)

2.

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชานเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด...


โดย admin
Post Date
Read (136)

3.

ประกาศ เรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับพนักงานส่วนตำบลและประชาชนผู้มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด...


โดย admin
Post Date
Read (72)

4.

ประกาศ เรื่อง การรับโอน หรือรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ...

ประกาศ
โดย admin
Post Date
Read (95)

5.

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564...


โดย admin
Post Date
Read (39)

6.

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)...

ประกาศ
โดย admin
Post Date
Read (143)

7.

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

ประกาศ
โดย admin
Post Date
Read (143)

8.

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

ประกาศ
โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (145)

9.

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564...

ประกาศ
โดย admin
Post Date
Read (161)

10.

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564...


โดย admin
Post Date
Read (38)

11.

ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564...


โดย admin
Post Date
Read (45)

12.

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด สมัย วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563...


โดย admin
Post Date
Read (43)

13.

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563...


โดย admin
Post Date
Read (55)

14.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาบริบาลท้องถิ่...

ประกาศ
โดย admin
Post Date
Read (191)

15.

ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล...

ประกาศ
โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (192)

16.

ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล...

ประกาศ
โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (188)

17.

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล...

ประกาศ
โดย admin
Post Date
Read (203)

18.

ประกาศ เรื่อง ประกาศราคารประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลุกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี 2563...


โดย admin
Post Date
Read (65)

19.

ประกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2...

ประกาศ
โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (205)

20.

ประกาศการดำเนินตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน...

ประกาศ
โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (234)

จำนวนข่าวทั้งหมด 55 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า

นายจีระศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 10

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
3.239.50.33
ออนไลน์ 9ip
วันนี้ 39ip
เดือนนี้ 2270ip
ปีนี้ 72260ip
ทั้งหมด 226870ip
Counter
         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator