นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทองคำ เพ็ชรบุญเรือง
สมาชิกสภาอบต. ม.7

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

สวนสาธารณะหนองแหวน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุแมลงปีกแข็ง

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.

กระบวนการทำงาน (Workflow analysis)...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 25/10/2562
Read (140)

2.

พจนานุกรมความรู้และทักษะที่จำเป็น...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 4/10/2560
Read (370)

3.

Functional Competency...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 4/10/2560
Read (299)

4.

Core Competency...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 4/10/2560
Read (412)

5.

พจนานุกรมสมรรถนะหลักที่จำเป็น...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 4/10/2560
Read (362)

6.

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2545 - 2547...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (353)

7.

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2547 - 2548...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (398)

8.

กฎหมายและระเบียบท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2551 - สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (นโยบายและแผน)...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (305)

9.

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2548 - 2549 - สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (333)

10.

กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (เล่ม 2)...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (353)

11.

กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (359)

12.

กฏหมาย และระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2551-2552...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (327)

13.

กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปี 2551-2552...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (305)

14.

กฏหมาย และระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2552-2553...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (385)

15.

กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปี 2552-2553...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (283)

16.

กฏหมาย และระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2553-2554...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (252)

17.

กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปี 2553-2554 ...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (335)

18.

ประกาศ ก.อบต.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ P.110-P.178...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (313)

19.

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ P.42-P.109 ...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (412)

20.

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (395)

จำนวนข่าวทั้งหมด 23 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
34.232.51.240
ออนไลน์ 10ip
วันนี้ 126ip
เดือนนี้ 4488ip
ปีนี้ 45619ip
ทั้งหมด 142232ip
Counter