นายชัยธวัช สิทธิสม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

สายด่วน : 087 1859879

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

สายด่วน : 095 2989562

นายวีรยุทธ แก้ววรรณา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 2

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กรมอุทยานแห่งชาติ สั

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าแดด หมู่ที่ 3 (เพาเวอร์3ตะกร้าพลาสติก)

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (ปลัด อบต.)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 "   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 "   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 "   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 "   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

นายสมศักดิ์ ดวงไทย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
สายด่วน : 086 1704827

นายทวีฤทธิ์ ไชยรังษี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
สายด่วน : 091 6750191

นายสงบ ทิพย์ประสงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 1
สายด่วน : 089 9546810

นายวีรยุทธ แก้ววรรณา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 2
สายด่วน : 081 1341160

นายกิตติศักดิ์ อุสา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 3
สายด่วน : 085 7205590

นายเหรียญ นามแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 4
สายด่วน : 093 2561891

นายสรรเสริญ สานุมิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 5
สายด่วน : 065 4736103

นายพงศกร เดชะสิทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 7
สายด่วน : 092 9633073

นายชาติชัย สรรพวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 8
สายด่วน : 086 1959592

นายธนภัทร จะป้อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 9
สายด่วน : 091 1642103

นายพงค์พรรณ สุนันตา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 10
สายด่วน : 095 3143273

นายอภิสิทธิ์ นนทิยุต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 11
สายด่วน : 095 9549950

นางสาวอณุสรา ชัยนาท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 12
สายด่วน : 086 7147258

นายสมชาย จันต๊ะพงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 13
สายด่วน : 084 4878246

นายสมชาติ แสงแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 14
สายด่วน : 086 1185686

นายนัทธพงศ์ วุยแพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 15
สายด่วน : 091 7489533

นายสมชาย สุภาวะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 16
สายด่วน : 085 7230256

นางสาวนาแล หมื่นจะคา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 18
สายด่วน : 082 1924514

นางสายเงิน ธิไชยวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 19
สายด่วน : 087 1756863

นายวัฒนา ศรีจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 20
สายด่วน : 080 8391302

นายถนอม ภิลม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 21
สายด่วน : 097 9598257

นางสาวสุพัตรา ปัญญารัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 22
สายด่วน : 094 5809252
 
จำนวนบุคลากร ��������������������������� ทั้งหมด 22 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายจีระศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 10

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
54.173.214.227
ออนไลน์ 13ip
วันนี้ 106ip
เดือนนี้ 2814ip
ปีนี้ 2814ip
ทั้งหมด 244032ip
Counter
         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator