นายชัยธวัช สิทธิสม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

สายด่วน : 087 1859879

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

สายด่วน : 095 2989562

นางสายเงิน ธิไชยวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 19

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กรมอุทยานแห่งชาติ สั

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ ตั้งอยู่ที่ 268 หมู่ 3 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (ปลัด อบต.)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 "   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 "   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 "   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 "   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

นางสาวทิวาพร บุญปั๋น
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สายด่วน :

นางสายสุนีย์ ญาติกา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สายด่วน :

นางนงเยาว์ นามแสง
ครู
สายด่วน :

นางสมบูรณ์ เทวาพิทักษ์
ครู
สายด่วน :

นางเพ็ญพร พิณสาร
ครู
สายด่วน :

นางไผ่ทอง อินต๊ะชัยวงค์
ครู
สายด่วน :

นางนงคราญ สิงทะนะ
ครู
สายด่วน :

นางรัตนา อิ่นคำ
ครู
สายด่วน :

นางศิรินภา เรไร
ครู
สายด่วน :

นางวิไลวรรณ สุภารัตน์
ครู
สายด่วน :

นางยุพิน ปัญญาแก้ว
ครู
สายด่วน :

นางสาวรัชนีวรรณ ปันทะวงค์
ผู้ดูแลเด็ก
สายด่วน :

นางวลัยพร ปวงศรี
ผู้ดูแลเด็ก
สายด่วน :

นางอัมภา เชี่ยวชาญ
ผู้ดูแลเด็ก
สายด่วน :

นางศุกลภัทร สุวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก
สายด่วน :

นางสาวทิพกา อินต๊ะชัยวงค์
คนงานทั่วไป
สายด่วน :

นางสาวรพีภรณ์ ปัญญาวัย
ผู้ดูแลเด็ก
สายด่วน :

นางสาวอัจฉรา จะมี
ผู้ดูแลเด็ก
สายด่วน :

นางสาวจันทิพา ไอจัน
ผู้ดูแลเด็ก
สายด่วน :

นายดวงเนตร แก้ววรรณา
คนงานทั่วไป
สายด่วน :

นางสาวพรทิพย์ สาทร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
สายด่วน :
จำนวนบุคลากร ��������������������������������� ทั้งหมด 21 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายจีระศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 10

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
54.173.214.227
ออนไลน์ 11ip
วันนี้ 95ip
เดือนนี้ 2803ip
ปีนี้ 2803ip
ทั้งหมด 244021ip
Counter
         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator