ว่าง

สายด่วน :

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

สายด่วน : 095 2989 562


แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

บ่อน้าพุร้อนสามสี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าแดด หมู่ที่ 3 (เพาเวอร์3ตะกร้าพลาสติก)

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (ปลัด อบต.)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 "   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 "   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 "   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 "   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

จ.อ.เด่น พระศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
สายด่วน :

นางลำดวน เรือนโนวา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สายด่วน :

นางกุลิสรา บุญของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สายด่วน :

นางสาวฤทัยรัตน์ นันทชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สายด่วน :

นางกตัญชลี สุเกียง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สายด่วน :

นางสาวปวราย์ ต้นทารส
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สายด่วน :

นางสาวนิภาพร บัวศรี
นิติกรปฏิบัติการ
สายด่วน :

นางสาวกัญชริการ์ สารขัติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สายด่วน :

นายสมชาติ ต๊ะใส
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
สายด่วน :

นายประเสริฐ อินทรีย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สายด่วน :

น.ส.ลิมภะกา พิมสาร
ผู้ข่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
สายด่วน :

นายมรกต รัตนชมภู
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
สายด่วน :

นายเอนก อินทะจักร
คนงานตกแต่งสวน
สายด่วน :

นางทรงศรี พิมสาร
คนครัว
สายด่วน :

นายทรงภพ ท้าวแก่นจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
สายด่วน :

นายสมยศ อินสอน
พนักงานดับเพลิง
สายด่วน :

นางสาวพรรวินท์ ไชยคำ
คนงานทั่วไป
สายด่วน :

นางสาวปัทมภรณ์ ศรีคำตุ้ย
คนงานทั่วไป
สายด่วน :

นายสุรศักดิ์ เนตรน้อย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
สายด่วน :
จำนวนบุคลากร ��������������������������� ทั้งหมด 19 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายจีระศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 10

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
54.234.191.202
ออนไลน์ 12ip
วันนี้ 66ip
เดือนนี้ 547ip
ปีนี้ 83633ip
ทั้งหมด 238243ip
Counter
         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator