นายชัยธวัช สิทธิสม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

สายด่วน : 087 1859879

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

สายด่วน : 095 2989562

นายกิตติศักดิ์ อุสา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 3

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

สวนสาธารณะหนองแหวน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ ตั้งอยู่ที่ 268 หมู่ 3 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (ปลัด อบต.)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 "   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 "   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 "   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 "   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
2.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
3.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
4.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
5.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
6.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
7.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
8.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
9.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563
10.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
11.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
12.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
13.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
14.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
15.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
16.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
17.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
18.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562
19.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำกันยายน 2561
20.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561
21.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
22.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
23.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
24.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
25.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
26.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
27.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
28.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
29.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
30.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561
31.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561
32.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
33.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561
34.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
35.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
36.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
37.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560
38.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
39.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
40.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560
41.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
42.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560
43.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560
44.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
45.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560
46.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559
47.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
48.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
49.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายจีระศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 10

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
54.173.214.227
ออนไลน์ 13ip
วันนี้ 106ip
เดือนนี้ 2814ip
ปีนี้ 2814ip
ทั้งหมด 244032ip
Counter
         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator