นายชัยธวัช สิทธิสม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

สายด่วน : 087 1859879

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

สายด่วน : 095 2989562

นายพงค์พรรณ สุนันตา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 10

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

พิพิธภัณฑ์ ดอยวง-ดอยเวียง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุแมลงปีกแข็ง

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (ปลัด อบต.)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 "   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 "   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 "   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 "   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด...


โดย admin
Post Date
Read (54)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ครั้งแรก ประจำปี 2564...


โดย admin
Post Date
Read (36)

พิธีเปิดจุดบริการประชาชน โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 7 วันอันตราย (สิ้นปี-ปีใหม่) ปี พ.ศ.2564-2565...


โดย admin
Post Date
Read (32)

ส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกทบทวนการดับเพลิงโดยการใช้รถดับเพลิง เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงวันหยุดยาว...


โดย admin
Post Date
Read (37)

วันรักต้นไม้แห่งชาติ ...


โดย admin
Post Date
Read (187)

การประชุมให้ความรู้ในเรื่องการหาเสียงแก่ผู้สมัครนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. ผ่านระบบ Zoom Meeting...


โดย admin
Post Date
Read (133)

การรับสมัคร นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต....


โดย admin
Post Date
Read (119)

การรับสมัคร นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต....


โดย admin
Post Date
Read (123)

การรับสมัคร นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต....


โดย admin
Post Date
Read (132)

การรับสมัคร นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต....


โดย admin
Post Date
Read (121)

บรรยากาศการรับสมัคร นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต....


โดย admin
Post Date
Read (97)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต....


โดย admin
Post Date
Read (96)

วันพระราชทานธงชาติไทย...


โดย admin
Post Date
Read (137)

โครงการอบรมเด็กและเยาวชนตำบลป่าแดด...


โดย admin
Post Date
Read (147)

การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ...


โดย admin
Post Date
Read (232)

มาตรการการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)...


โดย admin
Post Date
Read (166)

มาตรการการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (กิจกรรมล้างตลาด)...


โดย admin
Post Date
Read (169)

โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง...


โดย admin
Post Date
Read (154)

โครงการอบรมเด็กและเยาวชนตำบลป่าแดด (สืบสานพิธีกรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น)...


โดย admin
Post Date
Read (241)

โครงการโครงการอบรมส่งเสริมการทำไม้กวาด...


โดย admin
Post Date
Read (213)

จำนวนข่าวทั้งหมด 223 ข่าว
จำนวนหน้า 12 หน้า

นายจีระศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 10

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
54.173.214.227
ออนไลน์ 16ip
วันนี้ 97ip
เดือนนี้ 2805ip
ปีนี้ 2805ip
ทั้งหมด 244023ip
Counter
         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator