1. Q. ถ้าหากต้องการขอความอนุเคราะห์ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หรือตัดกิ่งไม้ ตัดต้นไม้ และขอน้ำอุปโภค/บริโภค ต้องทำอย่างไรบ้าง?

    A.ทางสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ขอแจ้งท่านตามแผนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ดังนี้

              1.ยื่นคำร้อง เป็นการเข้ามาติดต่อในสำนักงาน

              2.เจ้าหน้าที่รับแบบคำร้อง

              3.เสนอเอกสารต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาอนุมัติ/สั่งการ

              4.เจ้าหน้าที่ดำเนินการ

              5.รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

 

2. Q. ถ้าหากจะเข้ามาติดต่อจ่ายภาษีบำรุงท้องที่ ต้องทำอย่างไรบ้าง?

    A.ทางสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ขอแจ้งท่านตามแผนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ดังนี้

              1.แจ้งชื่อ-สกุล เจ้าของที่ดิน

              2.เจ้าของที่ดินลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5) ยื่นแบบทุก 4

              3.เจ้าหน้าที่ค้นหา ผ.ท.4 และตรวจสอบเอกสาร

              4.เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน(ภ.บ.ท.11)

 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด​  
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 0-5370-8480

โทรสาร 0-5370-8480​
email : padadms1234@gmail.com
         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator