จำนวนข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
3.) ประชาสัมพันธ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561–2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5.) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5)
6.) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3)
7.) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2)
8.) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1)
9.) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)
10.) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4)
11.) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3)
12.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13.) ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
14.) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
15.) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
16.) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)
17.) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
18.) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
19.) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
20.) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
21.) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
22.) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1
23.) ประชาสัมพันธ์การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562
24.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แก้ไข ฉบับที่ 1
26.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
27.) ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
28.) ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
29.) ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560
30.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
31.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ประมาณการรายจ่าย)
32.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ประมาณการรายรับ)
33.) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)รายละเอียดโครงการพัฒนา
34.) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560 - 2562)ข้อมูลทั่วไป
35.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(คำแถลงงบประมาณ)
36.) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator