จำนวนข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) พ.ร.บ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562
2.) นโยบายยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน
3.) การบรรยาย ศูนย์ยุติธรรม
4.) สิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.
5.) คู่มือการติดตั้งและการใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพโดยโปรแกรม Cisco webex
6.) คู่มือการปฏิบัติงานการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ ภายใต้แนวคิด ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิ
7.) คู่มือศูนย์ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
8.) โครงสร้างและภารกิจ ศยช.
9.) แผ่นพับเผยแพร่ พ.ร.บ.คุ้มครองพยาน พ.ศ.2546
10.) แผ่นพับเผยแพร่สิทธิผู้ต้องหา
11.) แผ่นพับเผยแพร่สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
12.) เอกสารเผยแพร่เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ
13.) พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
14.) พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
15.) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม
16.) ขั้นตอนปฏิบัติงาน ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
17.) คำชี้แจงการใช้คู่มือบันทึกผลการปฏิบัติงานของ คกก.ศูนย์ฯ
18.) คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน
19.) คู่มือการใช้งานApplication Justice Care ระบบยุติธรรมสร้างสุข
20.) การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม
21.) กรอบภารกิจเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและศูนย์ยุติธรรมชุมชน
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator