จำนวนข่าวทั้งหมด 12 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 23/6/2563
Read (407)

หนังสือมอบอำนาจ...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (3204)

แบบรายงานรับรับรายจ่ายประปา...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (3265)

แบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินหรืออัตราภาษีสำหรับที่ดินเปลี่ยนแปลง...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (3376)

คำร้องขอความช่วยเหลือ...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (3271)

หนังสืออุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (3132)

บันทึกขอรับการบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (3281)

หนังสิอรับรองผู้บังคับบัญชา...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (3076)

คำร้องขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งให้ตั้งใช้สถานที่เป็นสถานที่ตำหจ่ายอาหาร...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (3250)

คำร้องขออนุญาตทำการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรือเป็นอันตรายแก่สุขภาพ...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (3182)

แบบสำรวจข้อมุลการยึดถือครองที่ดีนของรัฐ...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (3223)

คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (3037)

จำนวนข่าวทั้งหมด 12 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator