นางสาวทิวาพร บุญปั๋น
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์โทร :

นางสายสุนีย์ ญาติกา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร :

นางนงเยาว์ นามแสง
ครู
เบอร์โทร :

นางสมบูรณ์ เทวาพิทักษ์
ครู
เบอร์โทร :

นางเพ็ญพร พิณสาร
ครู
เบอร์โทร :

นางไผ่ทอง อินต๊ะชัยวงค์
ครู
เบอร์โทร :

นางนงคราญ สิงทะนะ
ครู
เบอร์โทร :

นางรัตนา อิ่นคำ
ครู
เบอร์โทร :

นางศิรินภา เรไร
ครู
เบอร์โทร :

นางวิไลวรรณ สุภารัตน์
ครู
เบอร์โทร :

นางยุพิน ปัญญาแก้ว
ครู
เบอร์โทร :

นางสาวรัชนีวรรณ ปันทะวงค์
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร :

นางวลัยพร ปวงศรี
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร :

นางอัมภา เชี่ยวชาญ
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร :

นางศุกลภัทร สุวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร :

นางสาวรพีภรณ์ ปัญญาวัย
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร :

นางสาวอัจฉรา จะมี
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร :

นางสาวจันทิพา ไอจัน
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร :

นางสาววนิดา คำมา
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร :

นางสาวทิพกา อินต๊ะชัยวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร :

นายดวงเนตร แก้ววรรณา
คนงาน
เบอร์โทร :

นางสาวพรทิพย์ สาทร
คนงาน
เบอร์โทร :
 
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 22 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator