จำนวนข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.ป่าแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6เดือ
2.) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
4.) รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ประจำปี พ
5.) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565
6.) แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565
7.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
8.) รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ 2564
9.) ประกาศ ป.ป.ช. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564
10.) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2564
11.) รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
12.) รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุรธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมา
13.) คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
14.) คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อบต.ป่าแดด ประจำปี 2565
15.) ประะกาศ การจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
16.) ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2564
17.) ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต 2564
18.) คู่มือการปฏิบัติงานด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
19.) รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
20.) ประกาศนโยบาย คุณธรรม และความโปร่งใส
21.) รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ปี 2564
22.) รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
23.) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินความเสี่ยงทางทุจริต ปีงบประมาณ 2562
24.) ประกาศ การจัดทำประเมินความเสี่ยงทางทจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
25.) การประเมินความเสี่ยงทางทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26.) การประเมินความเสี่ยงทางทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
27.) ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 2563
28.) รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
29.) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน
30.) แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator