จำนวนข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.) คู่มือการปฏิบัติงาน การเงินและบีญชี
3.) คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการ
4.) คู่มือการลาของพนักงานส่วนตำบล
5.) คู่มือพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6.) คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
7.) คู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564
8.) คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator