นายชัยธวัช สิทธิสม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

สายด่วน : 087 1859879

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

สายด่วน : 095 2989562

นายพงศกร เดชะสิทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 7

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กรมอุทยานแห่งชาติ สั

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าแดด หมู่ที่ 3 (เพาเวอร์3ตะกร้าพลาสติก)

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (ปลัด อบต.)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 "   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 "   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 "   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 "   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

 

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

                    องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   ลงวันที่  19  มกราคม  พ.ศ. 2539  เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยที่มาตรา  40  และมาตราที่  41  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  ในปีพุทธศักราช 2537  ต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  และตามมติ ก อบต. จังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  4 / 2551  ลงวันที่ 28  เมษายน  2551
                1.1   ที่ตั้ง
               ทิศเหนือ         จรดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่       
​                                     และองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
              ทิศตะวันออก    จรดเขตเทศบาลตำบลเวียงสรวย   และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก
                                      อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
              ทิศใต้                จรดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
              ทิศตะวันตก       จรดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย  อำเภอแม่สรวย    จังหวัดเชียงราย
                                        และ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
   องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งรวงทอง  ตำบลป่าแดด  อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ทำการอำเภอแม่สรวย  ระยะทางห่างจากที่ทำการอำเภอแม่สรวย  7  กิโลเมตร บนเส้นทางหลวงหมายเลข 109 ถนนสายอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย –อำเภอฝาง   จังหวัดเชียงใหม่
                 
               1.2   
เนื้อที่

              องค์การบริหารส่วนตำบลมีพื้นที่รับผิดชอบ ประมาณ 228  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 142,500ไร่  โดยแบ่งเป็น

1. พื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน                       จำนวน         46     ตารางกิโลเมตร
2. พื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด                                จำนวน        182     ตารางกิโลเมตร
      โดยแบ่งเป็น       - พื้นที่ป่าทึบ             จำนวน          42     ตารางกิโลเมตร
                             - พื้นที่ป่าโปร่ง          จำนวน          90     ตารางกิโลเมตร
                              - พื้นที่ป่าโปร่งแสง    จำนวน          50     ตารางกิโลเมตร

 
       
        1.3        ภูมิประเทศ

       ตำบลป่าแดดมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และบางส่วนเป็นที่ราบ  มีป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์   เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำแม่ตาช้าง    ซึ่งเป็นแม่น้ำสำคัญของตำบล

 
            1.4 จำนวนหมู่บ้าน
ตำบลป่าแดดประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน  22  หมู่บ้าน ซึ่งมีอาณาเขตอยู่ในเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดทั้งหมด  มีดังนี้

     หมู่ที่  1  บ้านห้วยอ้อ                 หมู่ที่  12  บ้านสันโค้ง                   
​   
 หมู่ที่  2  บ้านไร่                       หมู่ที่  13  บ้านสันกลาง           
​     หมู่ที่  3  บ้านป่าแดด                 หมู่ที่  14  บ้านใหม่เจริญ                 
​     หมู่ที่  4  บ้านป่ากว๋าว                หมู่ที่  15  บ้านทุ่งรวงทอง   
     หมู่ที่  5  บ้านท้าวแก่นจันทร์       หมู่ที่  16  บ้านหนองบัว      
     หมู่ที่  6  บ้านสันขี้เหล็ก             หมู่ที่  17  บ้านสันโค้งใต้       
     หมู่ที่  7  บ้านดอนสลี                หมู่ที่  18  บ้านแม่ตาช้าง  
     หมู่ที่  8  บ้านหัวฝาย                 หมู่ที่  19  บ้านศรีดอนมูล    
     หมู่ที่  9  บ้านห้วยหญ้าไซ          หมู่ที่   20 บ้านห้วยมะแกง  
     หมู่ที่  10  บ้านโป่ง                   หมู่ที่   21 บ้านห้วยสลัก                
     หมู่ที่  11  บ้านจะหา                 หมู่ที่   22 บ้านเหล่าพัฒนา    
             

         1.5       ประชากร
ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนอำเภอแม่สรวย 
จำนวนครัวเรือน   4,086   ครัวเรือน
ประชากรทั้งสิ้น   11,157    คน  แยกเป็นชาย   5,528    คน หญิง   5,629      คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย  48.93   คน / ตารางกิโลเมตร    
 
จำนวนบุคลากร
                พนักงาน อบต.                      จำนวน   19   คน
                พนักงานจ้างตามภารกิจ           จำนวน   14   คน
                พนักงานจ้างทั่วไป                  จำนวน    5   คน
                พนักงานจ้างเหมาบริการ          จำนวน    3   คน

                     รวม                              จำนวน   41   คน

 

 

นายจีระศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 10

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
54.173.214.227
ออนไลน์ 10ip
วันนี้ 94ip
เดือนนี้ 2802ip
ปีนี้ 2802ip
ทั้งหมด 244020ip
Counter
         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator