แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                             องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ

พ.ศ.

จำนวนเรื่องที่รับแจ้ง

จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวนเรื่อง

ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว

หมายเหตุ

เรื่อง

ราย

เรื่อง

ราย

เรื่อง

ราย

 

2563

-

-

-

-

-

-

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

2564

-

-

-

-

-

-

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

2565

-

-

-

-

-

-

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ที่มา : งานนิติการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2565

 

สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ผ่านช่องทาง Social Network ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและช่องทางอื่นๆ

เดือน

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

หมายเหตุ

ตุลาคม

x

x

x

 

พฤศจิกายน

x

x

x

 

ธันวาคม

x

x

x

 

มกราคม

x

x

x

 

กุมภาพันธ์

x

x

x

 

มีนาคม

x

x

x

 

เมษายน

x

x

-

 

พฤษภาคม

x

x

-

 

มิถุนายน

x

x

-

 

กรกฎาคม

x

x

-

 

สิงหาคม

x

x

-

 

กันยายน

x

x

-

 

รวม

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

 

    หมายเหตุ : เครื่องหมาย x คือ ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                             
    ......สรุปผล :
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 พบว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียน        
    การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดแต่อย่างใด

                                                         

 
         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator