E-Service ระบบขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ออนไลน์

หลักเกณฑ์การขอใช้บริการ

*** แบบฟอร์มนี้เป็นการให้บริการประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
เพื่อยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด เพื่อการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
* ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่าผู้ขอรับใช้บริการ มีตัวตนจริง
แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำออนไลน์
หมายเลขบัตรประชาชน
* จำเป็น
ชื่อ-นามสกุล
* จำเป็น
โทรศัพท์
* จำเป็น
วัตถุประสงค์ของการขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
* จำเป็น
เพื่อขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค
เพื่อล้างทำความสะอาดสถานที่ในชุมชน
เพื่อล้างทำความสะอาดสถานที่ในองค์กร
เพื่อฉีดพ่นน้ำลดฝุ่น-หมอกควัน
เพื่อดับไฟ
อื่นๆ ระบุ
สถานที่ที่ต้องการให้รถบรรทุกน้ำไปให้บริการ
* จำเป็น
วันที่ ที่ต้องการให้รถบรรทุกน้ำไปให้บริการ
* จำเป็น
เวลา
* จำเป็น
หมายเหตุ
  ** ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้ **
 

  ข้าพเจ้ายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดมีความจำเป็นต้องติดต่อสอบถามเพิ่มเติมตามช่องทางที่ระบุไว้
         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator