จำนวนข้อมูลทั้งหมด 154 รายการ
จำนวนหน้า 4 หน้า
ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 1/7/2565
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอ้อ (ซอย 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 1/7/2565
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอ้อ (ซอย 3) (โดยเททับถนนเดิม) จุดพิกัด เริ่มต้น 552623 mE ,2172477 mN สิ้นสุด 552616 mE , 2172734 mN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 1/7/2565
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอ้อ (ซอย 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 1/7/2565
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 22 บ้านเหล่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 1/7/2565
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านไร่ หน้าบ้านนายฉัตรชัย นันทชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 1/7/2565
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อขี้ผึ้งและด้ายสายสิจญ์ โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 1/7/2565
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโป่ง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 จำนวน 45 คน คนละ 21 จำนวน 16 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/6/2565
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านศรีดอนมูล ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 จำนวน 34 คน คนละ 21 จำนวน 16 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/6/2565
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านห้วยมะแกง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 จำนวน 25 คน คนละ 21 จำนวน 16 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/6/2565
11 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านห้วยสะลัก ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 จำนวน 37 คน คนละ 21 จำนวน 16 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/6/2565
12 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านห้วยหญ้าไซ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 จำนวน 57 คน คนละ 21 จำนวน 16 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/6/2565
13 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ป่าแดด ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 จำนวน 54 คน คนละ 21 จำนวน 16 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/6/2565
14 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการปรับปรุงรางฝาเหล็กรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/6/2565
15 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/6/2565
16 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุซ่อมแซมคลองส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/6/2565
17 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขข 1555 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 24/6/2565
18 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณในตำบลป่าแดด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 24/6/2565
19 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/6/2565
20 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อซื้อวัสดุและท่อ PVC ประปาหมู่บ้าน หมู่ 21 บ้านห้วยสลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/6/2565
21 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุและท่อ PVC ประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านท้าวแก่นจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/6/2565
22 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อสื่อจัดการเรียนการสอน ศพด.อบต.ป่าแดด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/6/2565
23 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จซ่อมแซมถนน หมู่ 19 บ้านศรีดอนมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/6/2565
24 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/6/2565
25 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 11 บ้านจะหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/6/2565
26 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อสื่อจัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/6/2565
27 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อสื่อจัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านศรีดอนมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/6/2565
28 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อสื่อจัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านห้วยมะแกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/6/2565
29 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อสื่อจัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านห้วยสะลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/6/2565
30 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อสื่อจัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านห้วยหญ้าไซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/6/2565
31 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/6/2565
32 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 12 บ้านสันโค้ง (ชุมชนบ้านเชิงดอย) จุดพิกัด เริ่มต้น 551154 mE ,2173028 mN สิ้นสุด 551243 mE , 2173069 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/6/2565
33 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เจริญ จุดพิกัด เริ่มต้น 548645 mE ,2172223 mN สิ้นสุด 548655 mE , 2172206 mN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/6/2565
34 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งรวงทอง (ชุมชนหนองแหวน) จุดพิกัด เริ่มต้น 549923 mE ,2172798 mN สิ้นสุด 549882 mE , 2172873 mN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/6/2565
35 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 บ้านป่าแดด (หน้าบ้านนายสานิต กองบุญเรือง) จุดพิกัด เริ่มต้น 551482 mE ,2171350 mN สิ้นสุด 551399 mE , 2171246 mN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/6/2565
36 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการปรับปรุงรางฝาเหล็กรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/6/2565
37 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด คลิกอ่าน.. 7/6/2565
38 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/6/2565
39 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโป่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 จำนวน 21 วัน จำนวน 48 คน คนละ 21 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/5/2565
40 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านศรีดอนมูล จำนวน 21 วัน จำนวนเด็ก 32 คน คนละ 21 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/5/2565
41 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านห้วยมะแกง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 จำนวน 21 วัน จำนวนเด็ก 25 คน คนละ 21 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/5/2565
42 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านห้วยสะลัก ประจำเดือน มิถุนายน 2565 จำนวน 21 วัน จำนวน 36 คน คนละ 21 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/5/2565
43 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านห้วยหญ้าไซ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 จำนวน 21 วัน จำนวนเด็ก 55 คน คนละ 21 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/5/2565
44 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ป่าแดด ประจำเดือน มิถุนายน 2565 จำนวน 21 วัน จำนวน 51 คน คนละ 21 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/5/2565
45 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/5/2565
46 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาตรวจเช็คและล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/5/2565
47 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 20/5/2565
48 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/5/2565
49 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/5/2565
50 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/5/2565
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 154 รายการ
จำนวนหน้า 4 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator