จำนวนข่าวทั้งหมด 115 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 ...


โดย admin
Post Date 14/6/2565
Read (58)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 29/4/2565
Read (91)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)...


โดย admin
Post Date 28/4/2565
Read (93)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...


โดย admin
Post Date 27/4/2565
Read (93)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565...


โดย admin
Post Date 31/3/2565
Read (139)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส1) ประจำปี 2565...


โดย admin
Post Date 31/1/2565
Read (180)

คำสั่ง เรือง ให้พนักงานจ้างไปช่วยปฏิบัติราชการ...


โดย admin
Post Date 18/1/2565
Read (197)

คำสั่ง เรื่อง การกำหนดผู้รับผิดชอบหลักและผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานถายในของ อบต.ป่าแดด...


โดย admin
Post Date 18/1/2565
Read (192)

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการดูแลรักษา และการควบคุมการใช้รถส่วนกลาง อบต.ป่าแดด...


โดย admin
Post Date 18/1/2565
Read (182)

ประชาสัมพันธ์ โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ...


โดย admin
Post Date 12/1/2565
Read (182)

No Gift Policy...


โดย admin
Post Date 10/1/2565
Read (223)

ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชร.ถ90 -010 จากสายเข้าอ่างห้วยมะแกงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยมะแกง ม.20 ...


โดย admin
Post Date 7/1/2565
Read (140)

คำสั่งแต่งตั้งรองนายก และเลขานายก อบต....


โดย admin
Post Date 5/1/2565
Read (146)

คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ป่าแดด ประจำปี 2565...


โดย admin
Post Date 5/1/2565
Read (153)

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด...


โดย admin
Post Date 27/12/2564
Read (142)

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2542 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...


โดย admin
Post Date 30/11/2564
Read (283)

ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร...


โดย admin
Post Date 4/11/2564
Read (229)

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอแม่สรวย...


โดย admin
Post Date 2/11/2564
Read (254)

แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์...


โดย admin
Post Date 29/10/2564
Read (130)

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่รับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ อบต.ป่าแดด...


โดย admin
Post Date 29/10/2564
Read (140)

จำนวนข่าวทั้งหมด 115 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator