จำนวนข่าวทั้งหมด 23 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

กระบวนการทำงาน (Workflow analysis)...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 25/10/2562
Read (532)

พจนานุกรมความรู้และทักษะที่จำเป็น...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 4/10/2560
Read (716)

Functional Competency...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 4/10/2560
Read (648)

Core Competency...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 4/10/2560
Read (758)

พจนานุกรมสมรรถนะหลักที่จำเป็น...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 4/10/2560
Read (713)

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2545 - 2547...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (694)

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2547 - 2548...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (756)

กฎหมายและระเบียบท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2551 - สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (นโยบายและแผน)...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (649)

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2548 - 2549 - สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (673)

กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (เล่ม 2)...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (692)

กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (705)

กฏหมาย และระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2551-2552...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (675)

กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปี 2551-2552...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (649)

กฏหมาย และระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2552-2553...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (768)

กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปี 2552-2553...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (743)

กฏหมาย และระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2553-2554...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (615)

กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปี 2553-2554 ...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (689)

ประกาศ ก.อบต.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ P.110-P.178...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (678)

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ P.42-P.109 ...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (764)

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (751)

จำนวนข่าวทั้งหมด 23 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator